Du som står som ägare av ett skattepliktigt fordon måste betala fordonsskatt. Med skattepliktigt fordon menas ett fordon som inte är avställt eller tillfälligt registrerat. Fordonsskatten ska betalas årsvis – såvida inte beloppet överstiger 3600 kronor, i sådana fall delas den upp på tre betalningstillfällen under ett år. Om betalningen skulle utebli får fordonet inte användas.

Fordonsskatten tas ut med hjälp av de uppgifter som finns registrerade i vägtrafikregistret. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för detta register och ser till att inbetalningskort skickas ut till fordonsägarna. Det är också dem som följer upp att betalningarna kommer in.

Så beräknas fordonsskatt

fordonsskattDå man beräknar fordonsskatt finns det två olika kategorier man kan dela in fordonen i. Den koldioxidbaserade fordonsskatten och den viktbaserade fordonsskatten. Dessa kan delas in efter fordonsår.

Fordonsår 2006 eller senare
Dessa bilar beskattas utifrån drivmedel och hur mycket koldioxid de släpper ut. Beräkningen görs utifrån utsläppsvärdet vid blandad körning. I denna grupp ingår även fordon som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid. Den omfattar även personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter 2010

Fordonsår 2005 eller tidigare
För dessa bilar beräknas skatten utifrån bilens fordonsslag, drivmedel och tjänstevikt.

Ytterligare faktorer

I vissa fall kan andra faktorer spela in vid bestämmelse av storleken på skatten. Exempel på dessa:

  • Hemkommun
  • Antal axlar på fordonet
  • Kopplingsanordning
  • Användningssätt

Om du vill veta mer om hur stor skatten är för olika typer av fordon hittar du mer information i Skatteverkets fordonsskattetabeller.

Vill du veta hur hög bilskatten är för ditt eller något annat specifikt fordon? Då kan du besöka transportstyrelsens hemsida och beräkna fordonsskatt. Allt du behöver göra är att fylla i registreringsnummer på det fordon du önskar uppgift om.

Bilskatt på gammal bil

Personbilar som är mer än 30 år gamla är inte fordonsskattepliktiga. Detta förutsatt att de inte används i yrkesmässig trafik. Du behöver med andra ord inte betala någon bilskatt för dessa bilar. Däremot finns risken att ett så pass gammalt fordon kostar desto mer i underhåll. Men så länge den rullar utan problem sparar du in några kronor på att inte behöva betala bilskatt.

Skattebefrielse

Tidigare kunde personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyllde vissa utsläppskrav bli befriade från bilskatt de första fem åren efter att de blev skattepliktiga. Denna möjlighet har numera tagits bort och gäller inte fordon som blivit skattepliktiga efter 1 juli 2018.

Zmarta

Skatter förenade med bilägande

förmånsskatt och trängselskattDet finns en del skatter som kan tillkomma i samband med ett bilägande – utöver bilskatten. Däremot kan det vara bra att veta att du med billån får dra av på skatten för den ränta du betalar varje år. Men har du exempelvis en förmånsbil ska den förmånskattas och kör du förbi en betalstation i Göteborg eller Stockholm kommer du att faktureras med en trängselskatt.

Skatt vid förmånsbil

Om din arbetsgivare tillåter dig att använda din tjänstebil privat är den en så kallad förmånsbil. Det innebär att du måste betala inkomstskatt på den förmånen.  Förmånsvärdet motsvarar den besparing du gör jämfört med att äga bilen själv. Det är viktigt att föra körjournal över vad som är resor i tjänsten och hur mycket som är privat användning. Om du inte kan bevisa hur mycket du kört i tjänsten kan du även bli förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Har du bara kört privat med din tjänstebil någon enstaka gång? Du får använda din tjänstebil privat i ”ringa omfattning” vilket innebär högst 10 gånger per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil*. I sådant fall är det viktigt att du kan styrka dina uppgifter med hjälp av en körjournal.

Bilförmånsvärde

Det finns flera faktorer som påverkar då man ska beräkna förmånsvärdet på en tjänstebil. Några av dessa är:

Trängselskatt i städerna

I Sverige tas trängselskatt ut i storstäderna Göteborg och Stockholm. Det innebär att det inträder en skatteskyldighet varje gång ett skattepliktigt fordon passerar en betalstation för trängselskatt. Varje månad sammanställer Transportstyrelsen antalet passager för ett fordon och skickar månaden därpå en samlad faktura till fordonets registrerade ägare.

Det är fordonets ägare som ansvarar för att skatten blir betald i tid. Får du ingen faktura från Transportverket måste du därför ta kontakt och be om en.Vid försening eller utebliven betalning tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor. Om det skulle finnas obetalda trängselskatter och tilläggsavgifter som överstiger 5000 kronor på ett fordon får det inte längre tas i bruk.

Pengarna som samlas in via trängselskatt används till att minska trängseln och finansiera infrastruktursatsningar.

Bilskatt vid ägarbyte

Den som äger en bil vid ingången av den månad som fordonsavgiften ska vara betald är den som ska betala bilskatten. Även om bilen byter ägare den första dagen i betalningsmånaden anses säljaren vara den som ägde bilen vid månadens ingång. Oavsett när du väljer att sälja din bil går den bilskatt du redan betalt in inte att få tillbaka vid ett ägarbyte.