Att äga en bil är ett stort ansvar både ur ett trafiksäkerhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Eftersom en bil kostar pengar att underhålla krävs det en ordnad ekonomi för att med bekvämlighet finansiera alla de kostnader som en bil innebär. Det räcker heller inte att bilen är körbar. Den ska även uppfylla ställda krav för trafiksäkerhet.

Som bilägare har man ett egenintresse i att vårda sin bil. Köpet av en bil är en investering. Med tiden faller bilens värde på grund av slitage och åldrande teknik men genom att vårda din bil kan du se till att bilens värde inte minskar mer än nödvändigt. En bil i gott skick har ett högre andrahandsvärde och du får vid en eventuell försäljning tillbaka en större del av bilens ursprungliga värde om bilen är i gott skick.

Här kommer vi att gå igenom vilka kostnader en bilägare har. Vi berör lagpliktiga kostnader såsom besiktning, fordonsskatt och trafikförsäkring. Vi tar även upp kostnader relaterade till din användning av bilen såsom drivmedel, garage och service. Därutöver tillkommer det såklart även ytterligare kostnader för dig som väljer att ta ett billån för att finansiera ditt fordon.

Täck dina bilkostnader med ett lån utan säkerhet

Besiktningen av bilen

kostnader för bilDet är en lagstadgad skyldighet att som bilägare besiktiga sin bil. Det tillåtna intervallet mellan besiktningarna är något högre i början av bilens livscykel. När en bil först tas i drift ska den besiktigas inom 36 månader. Den andra besiktningen ska ske inom 24 månader från att den första besiktningen gjordes. Därefter ska bilen besiktigas minst var 14e månad.

Bilbesiktningen är en återkommande kostnad för bilägare och priset för besiktning skiljer sig åt mellan olika besiktningsföretag. Transportstyrelsen följer prisutvecklingen för fordonsbesiktningar men det är besiktningsföretagen som själva sätter sina priser. Priset för en besiktning beror på fordonets typ, märke och modell, samt på hur bokning och betalning för besiktningen sker. Bokar och betalar du din besiktning i förväg får du ofta ett bättre pris än om du kommer på drop-in och betalar på plats.

För en kontrollbesiktning för en personbil på max 3500kg börjar priserna på omkring 400kr. Billigast blir det om du bokar in dig på en av de utvalda tiderna som besiktningsbolagen ofta erbjuder. Om besiktningen leder till anmärkningar kan du även behöva göra en ombesiktning, något som också kostar. För ombesiktningar börjar priserna på omkring 250kr. Det är endast ackrediterade besiktningsföretag som har laglig rätt att besiktiga din bil. Se därför till att den verkstad du vänder dig till faktiskt är ackrediterad. Ackrediteringen görs av den statliga kontrollmyndigheten Swedac.

Drivmedel

kostnad drivmedelDrivmedlet är den kanske mest uppenbara kostnaden för en bilägare. Det är en rörlig kostnad som varierar både beroende på valet av drivmedel och användandet av bilen. Nuförtiden har det blivit allt viktigare med miljövänliga bilar och för de som vill ha en miljövänlig bil är valet av bränsle avgörande. Fossila bränslen som bensin och diesel har en stor miljöpåverkan och milkostnaden är även som högst här. Sett till milkostnad är bensin det dyraste drivmedlet. Det näst dyraste drivmedlet är diesel. Därefter kommer biogasen. Det billigaste drivmedlet är el som kostar omkring 2kr per mil.

Drivmedlet säger dock väldigt lite om den faktiska milkostnaden. Elbilar har en betydligt kraftigare värdeminskning än vad exempelvis bensindrivna bilar har och en undersökning från Teknikens Värld visar att den sammanvägda kostnaden för elbilar faktiskt är högre än för bensinbilar.

Fordonsskatten

Fordonsskatt är något som alla bilägare måste betala, förutsatt att bilen inte är avställd. Betalas fordonsskatten inte in i tid kan det få allvarliga konsekvenser. Först och främst är det körförbud för bilar där fordonsskatten inte betalats in. Polisen har då rätt att beslagta bilens registreringsskylt. Vid dröjsmål tillkommer även dröjsmålsavgift på minst 100kr.

Hur mycket man behöver betala i fordonsskatt beror på ett antal faktorer. Är bilen av årsmodell 2006 eller senare eller om den uppfyller vissa miljökrav räknas fordonsskatten ut baserat på mängden koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer (g CO2/km). Den totala fordonsskatten består då av ett grundbelopp plus ett koldioxidbelopp. För vissa bilar tillkommer även ett miljötillägg. För övriga bilar beräknas fordonsskatten utifrån dess skattevikt. Detaljerad information om hur fordonsskatten beräknas finns på skatteverkets hemsida.

Fordonsskatten är som lägst för bilar som drivs med förnybart bränsle som etanol och biogas.

Bilförsäkringen

fordonsförsäkringBilägare har en lagstadgad skyldighet att införskaffa en trafikförsäkring. Försäkringen är obligatorisk för alla fordon, såvida de inte är avställda. Hur mycket just din trafikförsäkring kommer att kosta beror delvis på valet av försäkringsbolag men också på din ålder samt bilens märke och modell.

Om du underlåter dig att införskaffa en trafikförsäkring kan det bli väldigt dyrt. Det är nämligen så att det åläggs en straffavgift för de bilägare som ej trafikförsäkrat sitt fordon. Avgiften tas ut på daglig basis till dess att bilen är trafikförsäkrad och är betydligt högre än en vanlig försäkringspremie. Avgiften tas ut med stöd av 34 § trafikskadelagen.

Garage

En annan vanligt förekommande kostnad för bilägare är parkeringskostnaden för bilen. Det har med åren blivit allt dyrare att parkera. Dyrast är det oftast med inomhusparkering, så kallade garage. Har du din bil parkerad inomhus kan du dock få ner kostnaden för din försäkringspremie. Detta beror på att en bil är mer skyddad i ett garage än om den står parkerad utomhus. Att en bil står parkerad inomhus under vintertid håller även bilen i gott skick.

Service

När du väl äger en bil är det väldigt viktigt att du vårdar den väl. Inte minst för att undvika dyra reparationer men även för att få tillbaks så mycket pengar som möjligt vid en eventuell försäljning. Det är viktigt att vara medveten om att bilen skall servas kontinuerligt hos en certifierad bilverkstad . För att garantier skall gälla är det ofta krav på att bilen skall servas hos den verkstaden som fått certifikat för att kunna serva specifika bilmärken. Ofta är det antalet mil som bilen gått som avgör när det är dags för bilservice. En del är mindre och en del mer omfattande vilket gör att kostnaderna varierar. Skulle någonting vara trasigt drar kostnaderna lätt iväg. Det är därför viktigt att vara medveten om att ägandeskapet av en bil tenderar att bli betydligt dyrare än vad som från början var tänkt.

Sammanfattning

När man som nybliven bilägare väl betalat för bilköpet följer det en mängd olika kostnader; allt från kostnader för trafikförsäkring, drivmedel, fordonsskatt och parkering. Det är således en relativt dyr livsstil att köra bil. Vad gäller drivmedel, är el det billigaste alternativet. Tar man hänsyn till bilens värdeminskning blir bensin dock billigare. Detta då bensindrivna bilar behåller sitt värde i större grad än en elbil. Många svenskar baserar dock inte sitt val på bilens ekonomi utan på dess miljöpåverkan och då är både gasbilar och elbilar att föredra framför diesel och bensin.

En annan kostnad som tagits upp här är kostnaden för en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk och att underlåta sig att införskaffa en trafikförsäkring leder till straffavgifter som är betydligt högre än själva försäkringspremien. För er bilägare som vill ha ett komplett försäkringsskydd är trafikförsäkringen heller inte tillräcklig utan då krävs en hel- eller halvförsäkring. En annan kostnad som lätt kan förbises när man köper en bil är den löpande kostnaden för parkering av bilen. Parkeringsavgifterna har blivit allt högre med åren och parkering i sig är för många bilägare en evig utmaning.