Världen kring billån innehåller en hel del krångliga ord. Vi på Alltombillån har därför valt att sammanställa vanligt förekommande ord som kanske inte alla har riktig kontroll på vad de betyder. Nedan följer en ordlista. Tveka inte att höra av dig om du vet ord som borde finnas med i listan eller om det skulle vara någon felaktig förklaring skriven.

A

Amortering
Den avbetalning du gör på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar in.

Annuitetslån
Låntagaren betalar en förutbestämd avgift för både ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle under lånets löptid. Till skillnad från andra metoder är summan som betalas in alltid samma.

Autogiro
Summan som skall betalas in för lånet dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt datum.

Avdragsgill
En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag.

Aviavgift
Kostnad för utskick av inbetalningskort.

B

Bankdagar
Ekonomisk term för när banker normalt har öppet. Vanligtvis vardagar som inte berörs av någon form av helgfirande.

Bankgiro
Nummerserie av sju eller åtta siffror som fungerar som en sifferadress till en bank för inbetalningar och transaktioner.

Banksekretess
En lagstiftning som finns till för att bedöma hur mycket information kring en bankkund som får lämnas ut.

Betalningsanmärkning
En markering i ett register som indikerar att en person på något sätt har utelämnat en betalning som haft ett förutbestämt sista datum för inbetalning.

Blancolån
Ett lån utan säkerhet.

Borgensman
Person som går i god för låntagaren och ställer upp med säkerhet.

Borgenär
Den person som i ett avtal har en fordran gentemot låntagaren.

D

Dröjsmålsränta
Ränta och avgift som uppstår till följd av en fodran inte betalts i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt avtalet.

E

Effektiv ränta
Den effektiva räntan visar hur mycket lånet totalt kostar med hänsyn till alla kreditkostnader angivet som en årlig räntesats.

G

Gäldenär
Den person som står som låntagare i ett avtal.

H

Hypotekslån
Brukar ofta kallas för bottenlån. Det motsvarar ett lån som är beviljat mot inteckningssäkerhet som till exempel ett pantbrev.

I

Inkassoavgift
En avgift som uppkommer på grund av att du inte betalat en annan avgift. En indrivningskostnad.

K
Kalenderhalvår
Året delas in i två kalenderhalvår. 1 januari – 30 juni och 1 juli till 31 december.

Kontantinsats
Den del av den totala köpeskillingen som måste betalas in med kontanta medel. Förenklat är det skillnaden mellan den totala köpeskillingen och den del som du fått beviljat lån till.

Kredit
Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.

Kreditgivare
Se borgenär.

Kreditinstitut
Företag eller organisation som tillhandahåller krediter.

Kreditprövning
Analys av en persons betalningsförmåga och risk att handskas med krediter.

L

Lån
Se kredit.

Likvid
Ekonomisk term som anger att en person är kapabel att betala sina skulder i rätt tid.

Lånebesked
Beslut om du får eller inte får ta del av ett lån.

Låneförmedlare
Företag eller organisation som hjälper dig att hitta ett företag eller organisation som erbjuder dig bäst lån för din situation.

Lånekalkyl
Ungefärlig beräkning för kostnaden av det framtida lånet.

Lånelöfte
Ett bevis från en bank eller institut som bevisar att du kommer få låna från dem om ett köp skulle bli aktuellt.

Långivare
Se borgenär.

Låneskydd
En form av försäkring som hjälper dig att få tillbaka dina pengar om familjen skulle drabbas av till exempel ett plötsligt dödsfall.

Löptid
Tiden som lånet sträcker sig över med givna villkor.

M

Marknadsvärde
Det pris som marknaden är beredd att betala för en viss produkt.

Mikrolån
Lån, ofta gällande pengar, som anses små.

R

Ränta
Priset för att få ha ett lån hos ett företag eller organisation.

Ränteskillnadsersättning
Ersättning som betalas in av gäldenären till borgenären i fall där lån löses in tidigare än vad som avtalats. Den ses inte som en avgift utan en ersättning för den förlust som långivaren tappar på grund av den förtida inlösningen.

S

Skuldebrev
Ett skriftligt dokument som anger att betala en viss penningsumma. Ett exempel på skuldebrev är en obligation.

Serieamortering
Amorteringen startar vid ett visst procentbelopp och ökar sedan successivt vid varje betalningstillfälle.

Snabblån
Lån för person som är i behov av pengar snabbt. Lånen har ofta höga räntor och bör undvikas.

Stibor
Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för lån.

Styrränta
Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.

T

Transaktion
Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.

U

Upplysningscentralen (UC)
Sveriges ledande kreditupplysningsföretag.

Uppläggningsavgift
Avgift för det administrativa arbetet vid ett lån.

Å

Återbetalningsförmåga
Låntagarens kapacitet att återbetala en fordran.

Återbetalningskrav
De krav som kreditgivaren ställer på återbetalningen av en låntagare

Återbetalningstid
Den förutbestämda tiden som ett lån skall återbetalas under.